Lospalos, Kinta-Feira, 21 Setembru 2023

Sekretáriu Munisípiu Lautém (SML), Sr. Jacinto da Costa, hala’o abertura ba atividade formasaun Portal Munisípal (T.O.T) iha Munisípiu Lautém hateten, portal munisípiu ne’e importante tebés, tanba sei hatudu atividade no riku soin munisipiu nian ba ema hotu, ne’eduni husu pontu fokal sira imi mak saí autor fornesedor ba dadús ba portal munisipiu nian.

Portal munisipiu ne’e hanesan Plataforma online ne’ebe sei akumula informasaun husi nivel lokal to’o munisipiu. Informasaun sira nee sei fornese husi pontu fokal sira iha kada setor servisu munisipal inklui pesoal apoiu Administrasaun Suku (PAAS), tanba imi mak saí autor fornesedor dadús ba portal munisipiu nian, dadus sira ne’ebe imi halibur sei hatama mai munisipiu hodi atualiza tuir kada trimestre ka fulan neen (6) sei atualiza ba portal munisipal.

Portal municipal nee ninia tarjetu ba akademiku sira, sidadaun sira no ema ne’ebe hakarak atu mai vizita ita nia munisipiu hosi munisipiu seluk no mos nasaun seluk. Liu husi portal nee bele hatene sitiu potensial turistiku sira, fatin akomodasaun no ristorante  eventu sira iha munisipiu.

Portal Munisipiu mos bele ajuda fornese dadus ba peskizador sira no mos ema hirak ne’ebe mak atu halo politika bele asesu dadus husi portal, hanesan dadus kona-ba dezempregu numeru forsa traballu iha munisipiu dadus numeru total uma kain no mos populasaun no seluk tan. Ho sira ne’e maka formasaun ne’e partisipa hotu husi servisu setor munisipal sira atu bele hatene oinsa fornese dadus mai pontu fokal portal munisipiu atu bele atualiza tuir tempu, formasaun ida ne’e mos tuir faze sei partisipa husi pessoa Apoiu Administrasaun Suku (PAAS) ne’ebe sira nia knaar atu prepara dadus atu pasa mai iha tekniku sira iha munispiu atu bele atualiza dadus hodi portal munisipiu nia informasaun atualizadu.

Hein katak formador sira sei fornese materia hotu ne’ebe mak bele duni fasilita pontu fokal no pessoa apoiu Administrasaun Suku hodi sira bele koleta no fornese informasaun ba tekniku sira hodi nune’e ita nia portal munisipiu bele duni fornese informasaun ne’ebe atualizadu ba ema hotu.

 

Media AML

© 2024 Autoridade Municipal Lautém