Vizaun

Administrasaun Municipal Sai Mahon no Matadalan ba Moris Diak no Haksolok iha Ambitu Ukun Rasik An.

Missaun

Lori Governu no Dezenvolvimentu Multi Sektoral ba Povu  atu Povu sai Nain ba Progresu Dezenvolvimentu Governamental hodi bele Resolve rasik sira-nia Problema tuir kbi’it ida-idak no Nasaun nian.