Mario Fernandes Cabral

Mario Fernandes Cabral

Diretor Servisu Munisipal Planeamentu Integradu no Dezenvolvimentu

  • Phone: 77626889

    Email: N/A

  • Area of responsibility:

    Planeamentu Integradu no Dezenvolvimentu

Diretor Servisu Munisipal Planeamentu Integradu no Dezenvolvimentu

N/A
N/A

© 2023 Lautem Muncipality Authority