SUKU:

  •  Baduro

Xefe Suku; Anacleto Xavier; 78066049 / 75876415

  • Com

Xefe Suku; Serjio Jose Cristovao; 78066034 / 75753526

  • Daudere

Xefe Suku; Aderito Morais; 78066035

  • Euquisi

Xefe Suku; Tomas Ximenes Soares; 78066046

  • Ililai

Xefe Suku; Jaime da Costa;

  • Maina I

Xefe Suku; Alberto Nunes; 78066045

  • Maina II

Xefe Suku; Marcelo Dias Cristovão; 78066043

  • Pairara

Xefe Suku; Acacio da Cruz; 7066044

  • Parlamento

Xefe Suku; Angelo Galvão Silva; 78066042 / 75977403

  • Serelau

Xefe Suku; Denosio Soares; 78066040 / 76136221

© 2020 Autoridade Municipiu Lautem