Administrador Posto Administrativo: Zaret Alda da Silva; +670 (78086998)

SUKU:

  •  Baduro

Xefe Suku; Anacleto Xavier; 78066049 / 75876415

  • Com

Xefe Suku; Serjio Jose Cristovao; 78066034 / 75753526

  • Daudere

Xefe Suku; Aderito Morais; 78066035

  • Euquisi

Xefe Suku; Tomas Ximenes Soares; 78066046

  • Ililai

Xefe Suku; Jaime da Costa;

  • Maina I

Xefe Suku; Alberto Nunes; 78066045

  • Maina II

Xefe Suku; Marcelo Dias Cristovão; 78066043

  • Pairara

Xefe Suku; Acacio da Cruz; 7066044

  • Parlamento

Xefe Suku; Angelo Galvão Silva; 78066042 / 75977403

  • Serelau

Xefe Suku; Denosio Soares; 78066040 / 76136221

Postu Administrativu Lautem, ho nia luan 448,38km2, kompostu husi suku 10, no aldeia 46, husi total populasaun 23.277, kompostu husi mane 11.659 no feto 11.618, no total uma kain 5.134.

© 2024 Autoridade Municipal Lautém