SUKU:

  •  Bauro

Xefe Suku; Sidalio Freitas; 78066053

  • Cacavei

Xefe Suku; Mario Dias Quintas; 78066062 / 75406422

  • Fuiloro

Xefe Suku; Victor Dias Quintas; 78066070

  • Home

Xefe Suku; Luis Dos Santos; 78066051

  • Leuro

Xefe Suku; Carlito Viegas; 78066060

  • Muapitine

Xefe Suku; Livio Mendes; 78066069

  • Raça

Xefe Suku; Armindo Benezato; 78066056 / 78113822

  • Souro

Xefe Suku; Estevão da Costa; 78066050

© 2020 Autoridade Municipiu Lautem