SUKU:

  •  Afabubo

Xefe Suku; Agustinho Dias Ramos; 78066022

  • Baricafa

Xefe Suku; Lamberto Soares; 78066033 / 75747837

  • Kotamuto

Xefe Suku; Leopoldo da Conceição; 77369798 / 78066025

  • Lacava

Xefe Suku; Tomas da Costa Branco; 78066027

  • Luro

Xefe Suku; Marciano Rafael Sabino; 78066029 / 78711160 / 75928454

  • Vairoque

Xefe Suku; Agosto Marques; 78066031

© 2020 Autoridade Municipiu Lautem