Administrador Posto Adminisstrativo: Albino de Araujo; +670 (77480336/75767517)

SUKU:

    •  Mehara

Xefe Suku; Ze Meigo Neto; 78066012

    • Tutuala

Xefe Suku; Tito Caetano; 78066011

 

Postu Administrativu Tutuala, ho nia luan 310,36km2, kompostu husi suku 2, no aldeia 7, ho total populasaun 5.192, nebe kompostu husi mane 2.515, no feto 2.677, no uma kain 1.153.

© 2024 Autoridade Municipal Lautém