Konstrusaun Edifísiu Foun Administrasaun Postu Administrativu Lore.

Ekipa Tékniku SMPID Munisípio Lautém hala’o ona Monitorizasaun no Supervizaun ba Konstrusaun Edifísiu Foun Administrasaun Postu Administrativu Lore iha loron 29/03/2023

Progresu fíziku husi hahú implementasaun até monitorizasaun foin lalais ne’e maka atinji ona persentajen haat nulu resin hitu vírgula haat nulu (47,40%).

Progresu fíziku ne’ebé ekipa monitorizasaun deteta katak konstrusaun la’o duni tuir planu servisu ne’ebé ekipa Tékniku PDIM prepara ona.

Ekipa Tekniku SMPID mos relata katak rezultadu ne’ebé atinji sedauk másimu tanba ne’e Ekipa Tekniku SMPID sujere Tékniku Kompañia atu aselera servisu no servisu tuir nafatin dezeñu no BOQ ne’ebé iha no mós tuir instrusaun ne’ebé Ekipa Tékniku SMPID dirije.

© 2024 Autoridade Municipal Lautém