1. Ajensia Fiskalizasaun Munisipal (AFM)

  Ajensia Fiskalizasaun Munisipal   Diploma Ministerial (DM.No.48/2016, 30 Setembru)   1) Artigu 61: Missaun: assegura realizasaun husi asaun sira inspesaun nian no auditoria ba

 2. Ajensia Planeamentu Munisipal (APM)

  Ajensia Planeamentu Munisipal Diploma Ministerial (DM.No.48/2016, 30 Setembru) 1) Artigu 58; Misaun: assegura aplikasaun lejislasaun no ezekusaun polítikas públikas ho nia programas governamentais sira

 3. Serbisu Munisipal Apoiu ba Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku

 4. Serbisu Munisipal ba Protesaun Sivil no Jestaun Dezastre Naturais

 5. Servisu Munisipal Administrasaun no Rekursu Umanu (SMARU)

  Servisu Munisipal Administrasaun no Rekursu Umanu (SMARU) Diploma Ministerial (DM.No.48/2016, 30 Setembro) 1) Artigu 7 Misaun: Asegura no apoiu tekniku no administrativu ba PAM

 6. Servisu Munisipal Agrikultura (SMA)

  Servisu Munisipal Agrikultura (SMA) DM.No.48/2016, 30 Setembru 1) Artigu 40: Missaun: assegura aplikasaun legislasaun nian no ejekusaun polítikas públikas no programas governamentais sira iha

 7. Servisu Munisipal Agua, Saneamentu no Ambiente (SMASA)

  Servisu Munisipal Agua, Saneamentu no Ambiente (SMBSA)   Diploma Ministerial(DM.No.48/2016, 30 Setembru)   1) Artigu 37: Missaun: assegura aplikasaun ba lejislasaun no ezekusaun husi

 8. Servisu Munisipal Apoio (ONG & OC)

  Servisu Munisipal Apoiu Organizasaun Naun Govermental no Organizasaun Komunitária (SM Apoio ONG & OK) Diploma Ministerial (DM.No.48/2016, 30 Setembru) 1) Artigu 22: Missão: assegura

 9. Servisu Munisipal Aprovisionamentu (SMA)

  Servisu Munisipal Aprovisionamentu Diploma Ministerial (DM.No.48/2016, 30 Setembru) 1) Artigu 16; Missaun: assegura ba apoio tékniku no administrativu ba kada PAM ou AM no

 10. Servisu Munisipal Asaun Sosial (SMAS)

  Servisu Munisipal Asaun Sosial (SMAS) DM.No.48/2016, 30 Setembru 1) Artigu 46, Missaun: assegura aplikasaun lejislasaun no ejekusaun polítikas públikas no programas governamentais sira iha

© 2024 Autoridade Municipal Lautém