Kriteria atu trata kartaun eleitoral foun

– Sertidaun Nasimento, BI ou Passaporte ne’ebe sei validu orizinal ho nia kopia tahan

– Deklarasaun suku husi fatin ne’be ita bo’ot sira hela ba.

– Tau iha map.

Kriteria atu trata kartaun eleitoral lakon

– Kartaun eleitoral tuan nia kopia tahan ida (karik iha).

– Sertidaun Nasimento / BI ou passaporte ne’ebe sei orizinal ho nia kopia tahan 1.

– Deklarasaun lakon ne’ebe mak asina no karimbu husi komandante squadra polisia.

– Tau iha map.

Kriteria atu trata kartaun eleitoral muda hela fatin

– Kartaun eleitoral tuan nia orizinal.

– Sertidaun Nasimento / BI ou passaporte ne’ebe sei validu orizinal ho nia kopia tahan

– Deklarasaun muda hela fatin husi suku ikus ne’ebe ita bo’ot sira hela ba.

– Tau iha map.

Kriteria atu trata kartaun eleitoral a’at/tohar

– Kartaun eleitoral tuan nia orizinal.

– Sertidaun nasimentu / BI ou Passaporte ne’ebe maka sei validu ho nia kopia tahan 1.

– Tau iha map.

Kriteria atu trata kartaun eleitoral troka dadus

– Kartaun eleitoral orizinal.

– Sertidaun nasimentu / BI ou Passaporte ne’ebe maka sei validu ho nia kopia tahan 1.

– Tau iha map.

© 2024 Autoridade Municipal Lautém