Kriteria atu trata kartaun eleitoral foun

 • Sertidaun Nasimento, BI ou Passaporte ne’ebe sei validu orizinal ho nia kopia tahan
 • Deklarasaun suku husi fatin ne’be ita bo’ot sira hela ba.
 • Tau iha map.

Kriteria atu trata kartaun eleitoral lakon

 • Kartaun eleitoral tuan nia kopia tahan ida (karik iha).
 • Sertidaun Nasimento / BI ou passaporte ne’ebe sei orizinal ho nia kopia tahan 1.
 • Deklarasaun lakon ne’ebe mak asina no karimbu husi komandante squadra polisia.
 • Tau iha map.

Kriteria atu trata kartaun eleitoral muda hela fatin

 • Kartaun eleitoral tuan nia orizinal.
 • Sertidaun Nasimento / BI ou passaporte ne’ebe sei validu orizinal ho nia kopia tahan
 • Deklarasaun muda hela fatin husi suku ikus ne’ebe ita bo’ot sira hela ba.
 • Tau iha map.

Kriteria atu trata kartaun eleitoral a’at/tohar

 • Kartaun eleitoral tuan nia orizinal.
 • Sertidaun nasimentu / BI ou Passaporte ne’ebe maka sei validu ho nia kopia tahan 1.
 • Tau iha map.

Kriteria atu trata kartaun eleitoral troka dadus

 • Kartaun eleitoral orizinal.
 • Sertidaun nasimentu / BI ou Passaporte ne’ebe maka sei validu ho nia kopia tahan 1.
 • Tau iha map.

Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2020 Autoridade Municipiu Lautem