Domingos Savio

Domingos Savio

Administrador Munisípiu Lautém

  • Telefone: 7745 0729

    Email: nokometaassa@gmail.com

  • Área responsabilidades:

    Administrasaun jeral

Domingos Savio “Lorrassa”

Domingos Savio, ho naran konesidu bolu “Savio” naran kodiku funu nian “Carega”, naran Jentiu foti husi Avo nia bolu “Maior Manu-Ma’a”. Domingos Savio husi uma lisan “Lorrassa” moris iha Konua Ossohira, loron 8 fulan Dezembru tinan 1968, husi knua Ossohira, Povasaun Ossohira, Suku Ilomar I. Postu Administrativu Iliomar, Munisipiu Lautem. Husi familia simples ida, aman ho naran Bou-Lesa (Saudozu) no Inan naran Kiki-Doli (Matebian). Profisaun aman iha tempu Portugues hanesan Carpinteiru, halao knar iha Lospalos iha tinan 1947-1970, profesaun inan hanesan dona da casa.

Domingos Savio ho nia Habilitasaun Literaria:

 

Finaliza eskola Primaria Iliomar iha tinan 1986, kontinua ninia estudu pre-Secundaria iha SMP-4 Dili, halo hotu nia estudu iha1989, kontinua iha eskola vokasional SMEA Dili, halo hotu ninia estudu iha 1991. Kontinua tan ninia estudu Universidade iha tinan 1994 maibe la konsege kontinua to’o hotu tamba kondisaun situasaun funu, Domingos Savio la rende ho situasaun ne’e kontinua fali nia estudu iha universidade koinesidu “UNTIM” iha tinan 1997 kontinua infrenta situasaun difisil mak foin finaliza nia estudu Universitariu iha tinan 2007. Domingos Savio finaliza ninia estudu Licienciatura lori tinan 10 tamba situasaun politika no ekonomia. Kontinua nia estudu Mestradu iha Universidade Kristen Satya Wacana “UKSW” Salatiga Semarang Indonesia iha tinan 2008, halo hotu nia Mesteradu iha 2011.

Obra Sientifiku:

Domingos Savio bainhira kontinua nia mestradu iha Nasaun Indonesia halo pekiza hodi hakerek konaba Estratejia, Tatika no Teknika funu Guerrilha FALINTIL durante tinan 24 iha ailaran no produs ona sai livro atu hanesan riku soin ida ba Timor Lorosa’e ba futuru. Domingos Savio mos halo peskiza no hakerek livro ho grupu bainhira servisu iha Centro Nasional de Investigasaun Cientifiku-CNIC-UNTL, ho Titulu mak tuir mai ne’e:

1] Desempenho e Motivasaun dos Funsionarios Publicas,

2] Relatorio Levantamento de dadus dos Recursos Humanos de Timor-Leste e Inquérito ao Ajustamento do Mercado de Trabalho,

3] Partisipasaun Feto iha vida Politika, Feto no Poder Cultura Patriarka Timor-Leste iha Prosesu Dezenvolvimentu Nasional.

4] Livro espesifiku ba Tatiku no Tekniku Gerrilherus FALINTIL contra Ocupantes Militares Indoneziu durante tinan 24 nia laran.

Domingos Savio mos ho Veteranu sira hari INSTITUTU Peskiza Historia Luta Libertasaun Nasional nia iha tinan 2014 halo peskiza no hakerek tuir periodu de luta ho titulu hanesan

1] Rekuperasaun Memoria Historia Funu Timor-Lorosa’e ba Periodu Feze Baze de Apoiu 1976-1978

2] Livro ho titulu Rekuperasaun Memoria de luta pela Independencia Nacional Timor-Leste Periodo Fase de Guerrilha,

3] Livro Aihan Guerrilheiros FALINTIL durante iha Ailaran.

Peskiza no hakerek livro tuir faze de Guerrilha ho titulu [Recuperasaun Memoria Historia Luta Libertasaun Timor-Leste Periodu Faze de Guerrilha.

Domingos Savio nia esperiensia Servisu

Iha tinan 1998-2000 Domingos Savio hanesan FALINTIL reservado iha Atelari. Iha 1999-2001 Domingos Savio ba fali Lospalos hamutuk ho estudantes universitariu husi Impetu no Dewan Solidaritas hamutuk ho Padre sira hanesan Pe. Aderito de Jesus no Pe. Apolinario ho  madre sira seluk hodi loke eskola Secundariu no Pre-Secundariu iha Lospalos no sai hanesan professor. Aleinde hanesan mestre, Domingos Savio mos involve iha Estruturas CNRT rezistencia nian destaka iha Lospalos hodi atende nesisidade populasaun iha seksaun Ekonomi hamutuk ho nia kompanheru Jacinto da Costa atual Secretario do Municipiu de Lautem. Domingos Savio mos hanesan Docente no peskizadaor iha Universidade Nacional Timor-Lorosa’e [UNTL] husi tinan 2011-2021. Domingos Savio agora dadauk halao hela ninia kanar foun asumi Kargu hanesan Administrador do Municipiu de Lautem ba periodu 2021-2025.

Domingos Savio nia involvimentu ba funu Libertasaun Nasional Timor-Lorosa’e

 

Tempu funu iha baze de apoiu tinan 1976-1978 Domingos Savio involve Organizasaun Popular Juventude de Timor-OPJT, hamutuk ho Juventude Seluk iha Aldeia Katuas Zona Mauzer Rejiaun/Setor Ponta-Leste, halao aktividades Juventude nian iha baze de apoiu hanesan halo koperativa, produs aihan hodi suporta ba FALINTIL no fo apoiu ba populasaun sira ne’ebe laiha kbit halo to’os. Lori hahan ba Companhia FALINTIL sira halo barreiras iha zona vermelha, hala’o kan’ar pikete dia iha aldeia lori surat husi aldeia ida ba aldeia seluk.

Bainhira Baze de Apoiu foho Matebian rahun, Domingos Savio deside rende hamutuk ho ninia inan faluk ba Vila, tamba Domingos Savio nia aman mate iha ailaran no nia maun komandante Seksaun FALINTIL hetan oho husi inimigu. Domingos Savio nia maun ho alin uma lisan Lorrassa nian tomak dedika sira nia’an tomak ba involve direta funu libertasaun Nasional Timor-Leste, familia uma lisan Lorrassa sai martires ba funu laran hamutuk 30 mate iha ailaran halo guerrilha no oho iha vila lran tamba halo klandestina hasoru familia sira iha ailaran, no famila Lorassa barak mos hetan dadur hahu husi feto mane, labarik, ferik no katuas desterra ba dadur iha Ilha Atauru, Kailaku no balun fali dadur iha posto Iliomar ne’e rasik. Familia uma lisan Lorrassa iha tempu Indonesia familia ida ne’ebe ema despreza no presaun maka’as tamba familia barak mak iha ailaran, nune’e ema bolu familia GPK ka FRETILIN. Bainhira hakarak ba halimar ka koalia ho ema seluk ema sira sempre ses husi familia Lorrasa tamba tauk ema deskonfia hotu dehan mata-mata ka ulun rua termus lian Indonezia dehan Kepala dua.

Baze de apoiu rahun tama ba faze de guerrilha Domingos Savio kontinua kontaktu nafatin ba familia sira ne’ebe halo guerrilha iha ailaran. To’o funu hotu familia husi uma lisan Lorrassa ne’ebe lubuk ida guerrilha iha ailaran to’o mate hotu, restu ema nain rua deit mak moris ka sobre vive to’o ukun rasik’an mak ho naran; Tito da Costa Cristovão (Lere Anan Timur) hanesan Comandnte Rejiaun I Ponta-Leste ho ninia primo ida naran Orlando Jeronimo (Zerassa) hanesan Comandante Unidade iha Ponta-Leste. Domingos Savio mos bainhira ba eskola iha Dili hamutuk ho nia maluk joven sira kontinua halo asaun demonstrasaun hasoru okupasaun Indoneziu iha Timor. Domingos Savio mos involve primeiru demonstrasaun bainhira Amupapa João Paulo II nia vizita mai iha Dili Tasitolu iha 1989, hamutuk ho nia kompanheru sira hanesan Jose Manuel Nakfilak, Agustiho Segeria, Delfin, Mario Cabral, Frederico Cabral ho maluk sira seluk. Ho assaun ne’e mak Inimigu buka Domingos Savio atu kaer mak, Domingos Savio halai ba subar iha Postu Administrativu Tilomar Munisipiu Suai Kovalima to’o fulan rua balun husi outobru-dezembro 1989. Domingos Savio mos organiza maluk Iliomar oan sira no maluk sira seluk involve Asaun pasifika demonstrasaun bo’ot ida iha Dili ho koinesidu 12 de novembro 1991 husi Igreija Motael to’o iha St. Cruz, hanesan koordenador ba organiza Iliomar oan sira ne’ebe hela iha Dili hodi partisipa Demonstrasaun Altura ne’eba.

Domingos Savio nia alin rasik naran João Pabtista Savio lakon tan nia vida iha iventu demostrasaun 12 de novembro 1991 to’o ohin loran seidauk hatene nia paraderu. Domingos Savio rasik inimigu kaer tiha iha St. Cruz. Hafoin familia ba husu ajuda Padre Marcos Wanandi Diretor Escola St. Yosep Balide, ba husu Militar Indonesia hodi hasai Domingos Savio. Domingos Savio mos ho nia maluk universitariu UNTIM hamutuk kria DSMPPTT-Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Pelajar Timor-Timur, hodi kontra rezime Soeharto exiji Referendum. No sai Vice koordenador Dewan mini Lautem. Domingos Savio mos sai Ketua Forum Pemuda Pelajar Iliomar oan iha 1998, ho intensaun hodi rekolha informasaun husi Iliomar bainhira TNI kaer ka oho ema Ilomar. Koordenador Kampanha referendum CNRT Rezistencia nian iha Iliomar iha 1999. Antes tun ba kampanha Domingos Savio tuir formasaun Kampanha iha Sede CNRT iha Kristal, formador sira mak hanesan Pe. Filomeno Jacob, Jose Reis, Armindo Maia, Aderito de Jesus no David Dias Ximenes Mandati no sira seluk. 

Domingos Savio nia Involvimentu ba Organizasaun Arte Marsial no Prestasaun

 Domingos Savio mos forma nia’an atu moris saudavel aspeitu fiziku no mentalidade liu husi treina arte marsial desde sei iha baze de apoiu, treinu Jogo Livre hamutuk ho FALINTIL iha primeiru kompania KPC-Komando Procada Shoke, iha area Lawaeri-Baagia, iha 1977-1978, treinu husi treinador saudozus Komandante Julio “Besitaurubi” no komandante Carolino Gama “Loirubi”. Alin husi komandante L7. Bainhira baze de apoiu rahun ba iha vila Domingos Savio hahu treinu fali Kunfu treinador husi soldado TNI ho naran Joko. Husi 1980-1982. To’o treinador fila ba nia rai, Domingos Savio kontinua treinu bainhira ramata nia estudu ensinu primaria iha Lospalos treinu fali Karate-Lemkari ho nia treinador naran Amir husi soldadu TNI 745 iha Lospalos, depois kontinua treinu Silat Raja Wali Putih iha aldeia Laruara Lospalos ho nia treinador naran Ahmat. Domingos Savio transfere ba eskola iha Dili treinu fali karate KKI Iha 1988, Treinador ho naran João Timor oan ida. Ikus liu Domingos Savio hili Federasaun Shorinji KEMPO husi 1990 too agora tamba gosta ninia tekniku no nia disiplina hanesan militar.

Domingos Savio desidi tama KEMPO komesa treinu seriu buka ninia prestasaun; Domingos Savio Elementu ida ne’ebe diak liu iha KEMPO. Hare husi aspeitu tekniku KEMPO no disiplina, nia rejultadu hanesan, tuir Iventu Kompetisaun Nasional ho naran pra-PON iha Jakarta 1995 Domingos Savio sai vensedor terseiru lugar. Kompetisaun Estudante Universitariu iha Jogja Indonesia iha tinan 1997 Domingis Savio reprezenta UNTIM-Univestias Timor-Timur sai vensedor Segundo lugar. Iha tempu ukun’an Domingos Savio mos hetan primeiru lugar kompetisaun exsipisaun KEMPO iha Tailandia tinan 2007, hahu ona loke dalan ba Federasaun Shorinji KEMPO tuir SEA-GAMES dala rua tutuir malu no rejultadu primeira ves Federasaun KEMPO mak hetan medalha osan mean no osan mutuin hodi kontribui ba nasaun RDTL. Domingos Savio sai treinador fo treinu nia elementus atleta sira iha tinan 2009 organiza ba tuir ivetu kompetisaun KEMPO mundial iha Bali Indoniziu. Iha tinan 2011 organiza no fo treinu nia atleta ba partisipa iventu SEA-GAMES iha Jakarta hetan Medalha osan mean ida no Osametan rua, Osan mutin rua. Iha tinan 2013 Domingos Savio kontinua organiza fo trinu partisipa iventu SEA-GAMES iha Mianmar hetan medalha osan mean rua, osan mutin hat no osan metan hat. Kontinua organiza nia federasaun KEMPO halo kompetisaun nasional junior no senior. Kontinua organiza hanorin dutrina KEMPO respeita ema seluk no respeita nia’an rasik, hodi kontribui nafatin paz no estabilidade iha nasaun RDTL nia laran.

Domingos Savio., M.Si

Tekniku Vokasional 1989 - 1991

SMEA Dili

Administrasaun Publiko 1994 - 2007

Universitario Nacional Timor Lorosae ( UNTL )

Dezenvolvimento Komunitario 2008 - 2011

Universidade Kristen Satya Wacana “UKSW” Salatiga, Indonesia

N/A

© 2020 Autoridade Municipiu Lautem