ADMINISTRASAUN MUNSÍPIU LAUTÉM KONVOKA SORUMUTU KONSELLU KOORDENASAUN MUNISIPAL (CCM)

Lospalos, Segunda-Feira, 21 Agostu 2023

Sua.Excia, Prezidenti Konsellu Koordenasaun Munisipal (CCM), Sr. Domingos Sávio, hala’o abertura sorumutu Konsellu Koordenasaun Munisipal (CCM) Sigla Portugés, hodi diskute proposta hamutuk 3, kona-ba Aprovasaun no Apresiasaun ba Planu Asaun Anuál (PAA) 2024, Apresiasaun no Aprovasaun hodi hari’i Konstrusaun Hospital Munisipal Lautém no Estabelese Ekipa Ordem públiku iha Munisípiu Lautém, enkontru ne’e hala’o iha Salaun Administrasaun Munisípiu Lautém.

Prezidenti Konsellu Koordenasaun (CCM) informa, reuniaun asembleia ne’e hanesan rekezitu ida, iha futuru aplika dezentralizasaun seí estabelese Parlamentu Munisipal. bainhira halo dezenvolvimentu iha Munisípiu presiza diskusaun no aprovasaun liu husi asembleia munisipal.

Iha reuniaun CCM nee hetan aprovasaun Ajenda Adisional 1 Apresiasaun no Aprovasaun ba Planu Asaun Annual (PAA) 2024” no Proposta 2Aprovasaun Planu Konstrusaun Hospital Munisipiu de Late, Esatbelese ekipa identifikasaun ba sirkulasaun balada iha zona urbana Kapital Munisipiu Lautém”. Ne’ebe hetan aprovasaun liu husi votasaun Konsellu Koordenasaun Munisipal (CCM) ne’ebé ho Votus A favor (37) Kontra (0) no Abstensaun (0).

Nia informa, projetu ne’ebé ajensia dezenvolvimentu sira atu apoia Musipiu Lautem hori harii Hospital Munisipal nian iha Postu Lospalos tinan ida ne’e, Alende nee husu Servisu Munisipal Agua Saneamentu no Ambiente (SMSA),  forma ekipa tun ba terenu hodi hala’o sosializasaun ba komunidade sira nune’e  bele proteje ita nia ambiente iha Munisípiu Lautém.

© 2024 Autoridade Municipal Lautém