Saida mak bele kunhese April 30, 2022Lagoa Umun-Ira, Potensia turistiku ida nebe existe iha municipio Lautem ho nia Beleza natural nebe dada ema nia atensaun hodi vizita fatin nee.

Lautem nudar municipio ida nebe riku iha potensia turistico no beleja natureza iha taci no mos iha foho nebe’e bele atrai ema barak nia atensaun hodi vizita municipio nee.

Potensia natureza ida nebe haksumik-an hela iha municipio Lautem ho nia paijajen nebe furak, haleu ho foho no ho bee nebe mos ho nia kor verde konyesidu ho naran logoa Umun – ira nebe lokaliza iha Aldeia Vailo-Vaia suco Com, Posto Administrativu Lautem, Municipiu Lautem.

Naturalmente, tasi ho lagoa Umun – ira nivelado, iha nebe bainhira   tasi sae, be’e iha lagoa nee mos  sae no bainhira tasi ben menus,  bee iha lagoa nee mos  menus.

Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2020 Autoridade Municipiu Lautem