Saida mak bele kuñese

Lagoa Umunira, Potensia Turistiku ida ne’ebe existe iha Munisipiu Lautem ho nia beleza natural furak hodi dada ema nia atensaun hodi vizita fatin nee.

Lautem nu’udar munisipiu ida ne’ebe riku iha potensia turristiku no beleza natureza iha tasi no mos iha foho nebe’e bele atrai ema barak nia atensaun hodi vizita munisipiu nee.

Potensia natureza ida nebe haksumik-an hela iha munisipiu Lautem ho nia paizajen furak, haleu ho foho no ho bee neebe mos ho nia kor verde koñesidu ho naran logoa Umunira lokaliza iha Aldeia Vailo-Vaia, Suco Com, Posto Administrativu Lautem, Municipiu Lautem.

Naturalmente, lagoa Umunira ho tasi nivelado, nune’e bainhira tasi sa’e, be’e iha lagoa nee mos  sa’e no bainhira tasi ben tun,  bee iha lagoa ne’e mos  tun.

© 2024 Autoridade Municipal Lautém