Servisu Munisipal Jestaun Merkadu no Turismu (SMJMT)Servisu Munisipal Jestaun Merkadu no Turismu

Diploma Ministerial (DM.No.48/2016, 30 Setembru)

1) Artigu 43: Missaun: assegura aplikasaun lejislasaun no ezekusaun polítikas públikas no programas governamentais sira iha dominiu ba jestaun merkadu nian, komérsiu no mos ba promosaun turismu nian.

2) Artigu 44: Kompetensias ( a – u)

3) Artigu 45: Departamentus (2 departs: JM-Jestaun Merkadu; no T-Turismu)


Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2020 Autoridade Municipiu Lautem