Servisu Munisipal Finansas (SMF)Servisu Munisipal Finansa (SMF)

DM.No.48/2016, 30 Setembru

Artigu 10: Missaun, Integra iha dominu ba programasaun no ejekusaun orsamental, ba prestasaun kontas nian no kolesaun husi reseita Estadu nebe rai iha Autoridade Munisipal ou halibur husi Administrasaun Munisipal nian.

Artigo 11: Kompetensias (a – z )

Artigo 12: Departamentus (3 departs: PCO-Programasaun e Kontrolu Orsamental, TP-Tesouraria e Pagamentu, e K-Kontabilidade)


© 2024 Autoridade Municipal Lautém