Servisu Munisipal Aprovisionamentu (SMA)Servisu Munisipal Aprovisionamentu

Diploma Ministerial (DM.No.48/2016, 30 Setembru)

1) Artigu 16; Missaun: assegura ba apoio tékniku no administrativu ba kada PAM ou AM no Orgaun no servisu sira seluk ba Autoridade Municipal iha dominiu ba abertura, kondusaun e akompanhamentu husi procedimentu sira aprovisionamentu nian.

2) Artigu 17: Kompetensias ( a – f )

3) Artigu 18: Departamentus (2 departs: PA-Prosessu ba Aprovizionamentu, no AEKP-Akompanhamentu ba Ejekusaun Kontratu Públiku sira nian)


Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2020 Autoridade Municipiu Lautem