Servisu Munisipal Planeamentu Integradu no Dezenvolvimentu (SMPID/PDIM)Servisu Munisipal Planeamentu Integradu no Dezenvolvimentu ou Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipal

 

Diploma Ministerial (DM.No.48/2016, 30 Setembru)

 

1) Artigu 19: Missão: assegura ba apoiu tekniku no administrativu ba kada PAM ou AM no orgaun servisu sira seluk iha Autoridade Munisipal, iha desenvolvimentu ba ejekusaun Planu Desenvolvimentu Munisipal no Planu Investimentu Munisipal iha ejekusaun husi polítika husi nia programa governamentais desenvolvimentu lokal no rural.

2) Artigu 20: Kompetensias ( a – k )

3) Artigu 21: Departamentus (2 departs: IM-Investimentu Munisipais, e DS-Desenvolvimentu Suku nian.

 

 

Projetu fíziku ne’ebé oras ne’e la’o daudauk iha munisípiu Lautem hamutuk haat (4)  ne’ebé maka diresaun PDIM tau matan direita ( monitorizasaun ) no halo kontrola kualidade.  Projeito haat ne’e maka hanesan :

1.       Konstrusaun Foun Edifísiu Administrasaun Posto Administrativo Lore.

2.       Rehabilitasaun Estrada husi Luarai to’o Bauro

3.       Konstrusaun Moru hale’u edifísiu Administrasaun Munisípiu Lautem

4.       Rezidensia Administrador Munisípiu Lautem

 

 

Ekipa Tékniku SMPID Munisípio Lautém hala’o ona Monitorizasaun no Supervizaun ba Konstrusaun foun Edifísiu Administrasaun Postu Administrativu Lore iha loron 29/03/2023.

Progresu fíziku husi hahú implementasaun até monitorizasaun iha loron 29 fulan Marsu Tinan 2023, foin mak atinji persentajen haat nulu resin hitu vírgula haat nulu (47,40%).

Progresu fíziku ne’ebé ekipa monitorizasaun deteta katak konstrusaun la’o duni tuir planu servisu ne’ebé ekipa Tékniku PDIM prepara ona.

Bazeia ba rezultadu ne’e ekipa Tekniku SMPID fó hanoin ba enjineiru Kompañia nian atu aselera servisu hodi servisu tuir nafatin dezeñu no BOQ ne’ebé iha no mós tuir instrusaun ne’ebé tékniku SMPID dirije.

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2024 Autoridade Municipal Lautém