Servisu Munisipal Administrasaun no Rekursu Umanu (SMARU)Servisu Munisipal Administrasaun no Rekursu Umanu (SMARU)

 

MOTO

• Ami Iha Ne’e Tamba Imi,
• Ami Mai Hodi Serbi Imi,
• Imi Nia Satisfasaun mak Ami Nia Prioridade.

Diploma Ministerial (DM.No.48/2016, 30 Setembro)

 

1) Artigu 7 Misaun: Asegura no apoiu tekniku no administrativu ba PAM no AM, nebe integra iha dominiu ba expediente jeral, jestaun dokumentu, jestaun rekursu umanu informatika, kordenasaun ba sistema komunikasun sira iha liur no iha laran, arkivu no protokolu.

2) Artigu 8: Kompetensias (1, 2 no 3)

3) Artigu 9: Departementus (2 departs: RH no EIPA)


Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2020 Autoridade Municipiu Lautem