Servisu Munisipal Administrasaun no Rekursu Umanu (SMARU)Servisu Munisipal Administrasaun no Rekursu Umanu (SMARU)

Diploma Ministerial (DM.No.48/2016, 30 Setembro)

1) Artigu 7 Misaun: Asegura no apoiu tekniku no administrativu ba PAM no AM, ne’ebe integra iha area espediente jeral, jestaun dokumentu, jestaun rekursu umanu informatika, kordenasaun ba sistema komunikasun sira iha liur no iha laran, arkivu no protokolu.

2) Artigu 8: Kompetensias (1, 2 no 3)

3) Artigu 9: Departementus 2:

– Rekursu Umanu (RH)

– Expediente Informatika Protokolu & Arkivu (EIPA).


© 2024 Autoridade Municipal Lautém